1399/07/28 11:50
جلسه داخلي
جلسه هماهنگي كاركنان اداره كلامور اتباع و مهاجرين خارجي
جلسه هماهنگی کارکنان اداره کل در خصوص اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

جلسه هماهنگی کارکنان اداره کل در خصوص اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، به ریاست #مهندس_حسنی_مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved