1399/07/28 11:41
آمايش 15
تمديد طرح آمايش 15 تا تاريخ 1399/08/15
بدینوسیله به اطلاع آندسته از اتباع #افغانستانی و #عراقی که تاکنون نسبت به دریافت کارت های آمایش مرحله پانزدهم خود اقدام ننموده اند می رساند براساس ابلاغیه اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سامانه اتباع خارجی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹ فعال خواهد بود و متقاضیان مشمول طرح آمایش ۱۵ صرفاً تا زمان مقرر فرصت دارند جهت شرکت در آمایش و دریافت کارت معتبر به دفاترخدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مربوطه مراجعه نمایند.

🔹تمدید طرح آمایش ۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

🔻بدینوسیله به اطلاع آندسته از اتباع #افغانستانی و #عراقی که تاکنون نسبت به دریافت کارت های آمایش مرحله پانزدهم خود اقدام ننموده اند می رساند براساس ابلاغیه اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سامانه اتباع خارجی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹ فعال خواهد بود و متقاضیان مشمول طرح آمایش ۱۵ صرفاً تا زمان مقرر فرصت دارند جهت شرکت در آمایش و دریافت کارت معتبر به دفاترخدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مربوطه مراجعه نمایند. 
🔸  تاکید می گردد پس از مهلت مذکور فقط به دارندگان مدرک معتبر خدمات اداری ارائه خواهد گردید .
🔸 اتباع فاقد کارت آمایش معتبر،تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قوانین و مقررات غیرمجازین با آنان برخورد خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved