1398/03/19 10:59
مصاحبه مديركل اتباع و امور خارجي استانداري درباره طرح آمايش 14
پخش مصاحبه مدیرکل اتباع و امور خارجی استانداری در خصوص طرح آمایش 14

پخش مصاحبه جناب آقای مهندس حسنی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی از صدا و سیمای استان در مورخ 98/3/19 راس ساعت 16/00 از رادیو آفتاب و 20/00 از شبکه تلویزیونی آفتاب با موضوع طرح آمایش آمایش 14 اتباع خارجی 

یکشنبه 98/3/19 

16/00 رادیو آفتاب                                    20/00 شبکه تلویزیونی آفتاب 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved