1398/02/31 13:34
كميته حقوقي حل اختلاف اتباع خارجي
برگزاری جلسه کمیته حقوقی حل اختلاف اتباع خارجی استان

🔴جلسه کمیته حقوقی حل اختلاف اتباع خارجی استان، روز دوشنبه مورخ 98/02/30  به ریاست جناب آقای حسنی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و نماینده تام الاختیار دستگاه قضا و سایر اعضای کمیته، در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی برگزار گردید.
🔻 در  جلسه مذکور پرونده های ارجاعی از سوی اتباع و پناهندگان به دبیرخانه کمیته، با حضور متقاضیان؛ رسیدگی و ضمن  اتخاذ  تصمیمات مقتضی، موارد حسب موضوع با توافق طرفین دعوا و یا ارشاد از طریق دلالت به مراجع ذیصلاح حل و فصل گردید.

در جلسات کمیته حل اختلاف اتباع خارجی استان ماهانه به طور منظم برگزار و به مشکلات، مسائل حقوقی و مرافعات اتباع استان در حدود اختیار رسیدگی میگردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved