1398/02/31 11:40
كارگروه فرعي اتباع خارجي
جلسه کارگروه فرعی اتباع خارجی

اولین جلسه کارگروه فرعی اتباع خارجی در خصوص بررسی پرونده های اتباع به ریاست جناب آقای حسنی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی روز دوشنبه مورخ98/02/30 در محل دفتر کار ایشان  برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved